ΤελικόAdobe PDF (562.84 kB)
Title Details:
Η γλωσσική διάσταση της μετάφρασης
Authors: Grammenidis, Symeon
Dimitroulia, Xanthippi
Kourdis, Evangelos
Loupaki, Elpida
Floros, Georgios
Reviewer: Goutsos, Dionysios
Subject: HUMANITIES AND ARTS > LINGUISTICS > FIELDS OF LINGUISTICS > APPLIED LINGUISTICS > TRANSLATION
Keywords:
Translation
Translation Studies
Language
Culture
Sociology
Ideology
Semiotcis
New Technologies
Description:
Abstract:
Στο κεφάλαιο αυτό μελετώνται οι γλωσσολογικά προσανατολισμένες προσεγγίσεις του μεταφραστικού φαινομένου καθώς και τα γλωσσικά ζητήματα που άπτονται της μετάφρασης. Ειδικότερα, εξετάζεται η έννοια και η φύση της ισοδυναμίας και πιο συγκεκριμένα οι θέσεις που έχουν αναπτυχθεί διαχρονικά από διάφορους μεταφρασεολόγους (R. Jakobson, E. Nida, P. Newmark). Επιχειρείται επίσης ο ορισμός της ισοδυναμίας στο επίπεδο της γλώσσας και όχι στο επίπεδο των γλωσσικών συστημάτων, με βάση τη θεωρία των λεκτικών διεργασιών του A. Culioli. Ακόμη, παρουσιάζονται οι μεταφραστικές τεχνικές με βάση το μοντέλο των J.P. Vinay και J. Darbelnet και μελετάται το κειμενικό είδος ως παράγοντας των μεταφραστικών επιλογών. Τέλος, παρουσιάζεται μια τυπολογία των μεταφραστικών λαθών.
Linguistic Editors: Tromara, Sofia
Technical Editors: Panagiotidis, Panagiotis
Graphic Editors: Panagiotidis, Panagiotis
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/3902
Bibliographic Reference: Grammenidis, S., Dimitroulia, X., Kourdis, E., Loupaki, E., & Floros, G. (2015). Η γλωσσική διάσταση της μετάφρασης [Chapter]. In Grammenidis, S., Dimitroulia, X., Kourdis, E., Loupaki, E., & Floros, G. 2015. Διεπιστημονικές προσεγγίσεις της μετάφρασης [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/3902
Language: Greek
Is Part of: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις της μετάφρασης
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions