Κεφάλαιο 2ο: Ανάλυση του βασικού κινηματικού μηχανισμού των εμβολοφόρων ΜΕΚAdobe PDF (1.14 MB)
Adobe PDF (1.13 MB)
Title Details:
Ανάλυση του βασικού κινηματικού μηχανισμού των εμβολοφόρων ΜΕΚ
Authors: Fatsis, Antonios
Chatziapostolou, Antonios
Reviewer: Dellis, Polychronis
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > MECHANICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY > INTERNAL COMBUSTION ENGINES
Keywords:
Internal Combustion Engines
Measurements
Spark Ignition Engine
Compression Ignition Engine
Four-stroke Engine
Two-stroke Engine
Break Horse Power
Indicated Power
Friction Power
Energy Balance
Mean Effective Pressure
Break Moment
Dynamometer
Brake
Emissions
Air Equivalence Ratio
Specific Fuel Consumption
Air Consumption
Knock
Description:
Abstract:
Σε μερικώς αποσυναρμολογημένο εμβολοφόρο κινητήρα, αποτυπώνεται με μετρήσεις απόστασης από την κεφαλή, η κίνηση του εμβόλου σαν συνάρτηση της γωνίας στροφάλου. Για την μέτρηση της γωνίας στροφάλου χρησιμοποιείται ειδικός δείκτης και κλίμακα ενδείξεων, η οποία έχει προστεθεί στον σφόνδυλο (βολάν), ενώ για την μέτρηση της κίνησης του εμβόλου από σταθερό σημείο στην κεφαλή χρησιμοποιείται ωρολογιακό μικρόμετρο στηριγμένο σε κατάλληλη μαγνητική βάση. Γίνεται γραφική παράσταση του διαγράμματος της κίνησης του εμβόλου χρησιμοποιώντας κατάλληλο λογισμικό. Με βάση το διάγραμμα αυτό, και μετά από κατάλληλη μαθηματική επεξεργασία, παράγονται τα διαγράμματα της ταχύτητας και της επιτάχυνσης του εμβόλου σε συνάρτηση με τη γωνία περιστροφής στροφάλου και αναλύεται η χρησιμότητα των διαγραμμάτων αυτών στη διερεύνηση της δυναμικής συμπεριφοράς των εμβολοφόρων ΜΕΚ.
Linguistic Editors: Ochsenkuehn, Eleni Elissavet
Technical Editors: Petropoulou, Artemis
Graphic Editors: Petropoulou, Artemis
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/4928
Bibliographic Reference: Fatsis, A., & Chatziapostolou, A. (2015). Ανάλυση του βασικού κινηματικού μηχανισμού των εμβολοφόρων ΜΕΚ [Chapter]. In Fatsis, A., & Chatziapostolou, A. 2015. Εργαστηριακές ασκήσεις μηχανών εσωτερικής καύσης [Laboratory Guide]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/4928
Language: Greek
Is Part of: Εργαστηριακές ασκήσεις μηχανών εσωτερικής καύσης
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions