Πλήρες κείμενο κεφαλαίουAdobe PDF (8.24 MB)
Διαφάνειες διάλεξης κεφαλαίουAdobe PDF (990.15 kB)
Title Details:
Transformations of States and Operators
Authors: Perivolaropoulos, Leandros
Reviewer: Kosmas, Theocharis
Subject: NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > GENERAL PHYSICS > QUANTUM MECHANICS, FIELD THEORIES, AND SPECIAL RELATIVITY
Keywords:
Transformations Of States
Unitary Operators
Infinitesimal Transformations
Generators Of Transformations
Rotations
Discrete Transformations
Parity
Transformations Of Operators
Symmetries
Conservation Laws
Heisenberg Picture
Time Evolution Of Operators
Description:
Abstract:
Τα θέματα που θα καλύψουμε στο κεφάλαιο αυτό είναι τα εξής (Τραχανάς, 2005· Τραχανάς, 2008· Binney & Skinner, 2013· Fitzpatrick, 2010· Gasiorowicz, 2003· Griffiths, 2004· Peleg et al., 2010):
1. Αρχικά, θα ορίσουμε τους τελεστές, οι οποίοι προκαλούν μετασχηματισμούς κβαντικών καταστάσεων.
2. Μετά θα επικεντρωθούμε σε μια ειδική περίπτωση τέτοιου τελεστή, του τελεστή μετατόπισης, ο οποίος μετασχηματίζει την κβαντική κατάσταση ενός συστήματος σε μια άλλη, που αντιστοιχεί σε κβαντικό σύστημα μετατοπισμένο στον χώρο, κατά ένα ορισμένο διάνυσμα (τρείς συνιστώσες άρα τρεις συνεχείς παράμετροι).
3. Ο τελεστής μετατόπισης είναι ειδική περίπτωση μιας γενικής κατηγορίας μετασχηματισμών, οι οποίοι λέγονται συνεχείς μετασχηματισμοί και το μέγεθός τους καθορίζεται από παραμέτρους, που παίρνουν συνεχείς τιμές. Κάθε τελεστής συνεχούς μετασχηματισμού καθορίζεται πλήρως από άλλο τελεστή, που λέγεται γεννήτορας του μετασχηματισμού.
4. Ο τελεστής στροφής αποτελεί άλλο παράδειγμα συνεχούς μετασχηματισμού και μετασχηματίζει την κβαντική κατάσταση ενός συστήματος σε μια άλλη, που αντιστοιχεί σε κβαντικό σύστημα περιεστραμμένο στον χώρο, κατά καθορισμένη γωνία (μια παράμετρος,) γύρω από ορισμένο άξονα (δύο παράμετροι).
5. Οι διακριτοί μετασχηματισμοί καθορίζονται από παραμέτρους, που παίρνουν διακριτές τιμές. Παράδειγμα διακριτού μετασχηματισμού αποτελεί ο τελεστής της parity, ο οποίος μετασχηματίζει κβαντικό σύστημα στο συμμετρικό του, ως προς σημείο στο χώρο.
6. Οι τελεστές που μετασχηματίζουν κβαντικές καταστάσεις μπορούν να μετασχηματίσουν επίσης άλλους κβαντικούς τελεστές, που αντιστοιχούν σε παρατηρήσιμα μεγέθη. Θα δούμε πως γίνονται οι αντίστοιχοι μετασχηματισμοί.
7. Οι μετασχηματισμοί που αφήνουν ένα κβαντικό σύστημα αναλλοίωτο λέγονται συμμετρίες του συστήματος. Οι τελεστές που αντιστοιχούν σε συμμετρίες αφήνουν αναλλοίωτη και τη Hamiltonian κβαντικού συστήματος. Σε κάθε τέτοιο τελεστή αντιστοιχεί και ένας νόμος διατήρησης, δηλαδή η μέση τιμή κάποιου παρατηρήσιμου μεγέθους παραμένει αμετάβλητη με τον χρόνο.
8. Ενώ στην εικόνα Schrodinger οι κβαντικές καταστάσεις εξελίσσονται με τον χρόνο και οι τελεστές μένουν σταθεροί, στην ισοδύναμη περιγραφή (εικόνα) Heisenberg οι κβαντικές καταστάσεις μένουν σταθερές, ενώ οι κβαντικοί τελεστές εξελίσσονται χρονικά.
Graphic Editors: Theodoraki, Alexandra
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/5535
Bibliographic Reference: Perivolaropoulos, L. (2015). Transformations of States and Operators [Chapter]. In Perivolaropoulos, L. 2015. Εισαγωγή στην Κβαντική θεωρία [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/5535
Language: Greek
Consists of: 1. Μετασχηματισμοί Καταστάσεων και Τελεστών
2. Μετασχηματισμοί Καταστάσεων
3. Μοναδιακοί Τελεστές και Μετασχηματισμοί
4. Απειροστοί Μετασχηματισμοί
5. Ιδιότητες γεννήτορων μετασχηματισμών
6. Μετασχηματισμοί Στροφών στο Χώρο
7. Διακριτοί Μετασχηματισμοί: Ομοτιμία Parity
8. Μετασχηματισμοί Τελεστών
9. Συμμετρίες και Νόμοι Διατήρησης
10. Εικόνα Heisenberg
11. Χρονική εξέλιξη τελεστών
12. Σύνοψη
13. Κριτήρια αξιολόγησης
14. Κριτήριο αξιολόγησης 2
15. Κριτήριο αξιολόγησης 4
Is Part of: Εισαγωγή στην Κβαντική θεωρία
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions