Υποβολή Σχολίου

Σύγκλιση άνω αθροίσματος στο ολοκλήρωμα συνάρτησης