Υποβολή Σχολίου

Παράδειγμα μη ύπαρξης ορίου συνάρτησης