Ενημερώθηκε στις 26/1/2018Adobe PDF (9.27 MB)
Brochure
Download
Title Details:
INFORMATION SOCIETY AND KNOWLEDGE-BASED ECONOMY
Authors: Kalogirou, Giannis
Panagiotopoulos, Panagiotis
Tsakanikas, Angelos
Siokas, Evangelos
Karounos, Theodoros
Magklaris, Vasileios
Troulos, Kostas
Kalogeras, Dimitris
Tsiavos, Prodromos
Kanellos, Nikos
Merekoulias, Vasilis
Reviewer: Kavasalis, Petros
Subject: MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE
Keywords:
Information Society
E-government
Broadband
Open Source Software
Open Access
Description:
Abstract:
Το βιβλίο πραγματεύεται διάφορες όψεις του ζητήματος της Κοινωνίας της Πληροφορίας και της Οικονομίας της Γνώσης, και συνδυάζει σε μεγάλο βαθμό τη θεωρία με εμπειρικά δεδομένα και παραδείγματα από την Ελλάδα, την Ευρώπη και αλλού. Ξεκινά εντάσσοντας τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε ένα ιστορικό πλαίσιο, αναλύοντας τους λόγους για τους οποίους αποτελούν Τεχνολογία Γενικού Σκοπού και έχουν οδηγήσει στην ανάδυση του πιο πρόσφατου μεγάλου τεχνοοικονομικού παραδείγματος και στην πυροδότηση ενός εν εξελίξει κοινωνικοοικονομικού μετασχηματισμού. Το 2ο Κεφάλαιο επιδιώκει να συνεισφέρει στη βαθύτερη κατανόηση των διεργασιών, των δυνάμεων που τις κινούν, των εμποδίων και των διαρθρωτικών προβλημάτων που συνδέονται με την προσπάθεια ανάπτυξης της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην Ελλάδα. Αντικείμενο του Κεφαλαίου 3 είναι η περιγραφή της εξελικτικής διαδρομής των τεχνολογιών μαζικής υπολογιστικής πληροφορικής και επικοινωνιών, αλλά και των σύγχρονων τεχνολογικών τάσεων και προβλέψεων (Cloud Computing, Internet of Things κ.ά.). Το 4ο Κεφάλαιο πραγματεύεται το θέμα των ανοιχτών τεχνολογιών στο πεδίο των ΤΠΕ, και συγκεκριμένα του Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ), των Ανοιχτών Προτύπων και του Ανοιχτού Υλικού (Hardware). Στο Κεφάλαιο 5 αναλύεται η έννοια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο ορίζεται και τα βασικά οφέλη της, τη μεθοδολογία μέτρησης του επιπέδου ανάπτυξής της και τις βασικές προϋποθέσεις για την πραγμάτωσή της. Το 6ο Κεφάλαιο ασχολείται με την έννοια του Οικοσυστήματος των ΤΠΕ και δίνει έμφαση στην ελληνική περίπτωση, αναλύοντας τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον χώρο, σε σύγκριση και με το διεθνές περιβάλλον, ώστε να αναδειχθούν οι ελληνικές ιδιαιτερότητες. Το Κεφάλαιο 7 έχει ως αντικείμενο την ανάλυση του βαθμού αξιοποίησης των ΤΠΕ από το εγχώριο παραγωγικό σύστημα, και περιλαμβάνει αρκετά εμπειρικά στοιχεία και παραδείγματα. Τα Κεφάλαια 8 και 9 αφορούν το ζήτημα των τηλεπικοινωνιών και της ευρυζωνικότητας, και συγκεκριμένα περιγράφουν τον ρόλο του δημόσιου τομέα στην ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων νέας γενιάς (οπτικών ινών) και τις βασικές διαθέσιμες μεθόδους για τον υπολογισμό του κόστους των τηλεπικοινωνιακών/ευρυζωνικών υπηρεσιών αντίστοιχα. Στο Κεφάλαιο 10 πραγματοποιείται ανάλυση των αλλαγών που έχουν ήδη και προβλέπεται και στη συνέχεια να επιφέρουν οι ΤΠΕ, και, ιδιαίτερα, το διαδίκτυο σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο, όπως για παράδειγμα οι δυνατότητες που παρέχουν στους τομείς της εργασίας, της εκπαίδευσης και της υγείας (teleworking, eLearning, eHealth). Στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου γίνεται πιο ειδική αναφορά στον ρόλο της πληροφορικής και του διαδικτύου στην εκπαίδευση και στην έρευνα, και πραγματοποιείται μια προσπάθεια επισκόπησης των εφαρμογών πληροφορικής που αφορούν το πεδίο των μηχανικών.
Technical Editors: Panagiotopoulos, Panagiotis
Siokas, Georgios
Type: Undergraduate textbook
Creation Date: 2016
Item Details:
ISBN 978-960-603-381-0
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/6206
Bibliographic Reference: Kalogirou, G., Panagiotopoulos, P., Tsakanikas, A., Siokas, E., Karounos, T., Magklaris, V., Troulos, K., Kalogeras, D., Tsiavos, P., Kanellos, N., & Merekoulias, V. (2016). INFORMATION SOCIETY AND KNOWLEDGE-BASED ECONOMY [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/6206
Language: Greek
Consists of: 1. Η Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ελλάδα (1977-2012): O δύσβατος δρόμος. Μια πρώτη απόπειρα απολογισμού
2. Οι ΤΠΕ ως μια ιστορική τεχνολογική αλλαγή - Σημασία για την Παραγωγικότητα και Οικονομική Ανάπτυξη
3. Το Οικοσύστημα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα
4. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
5. Αξιοποίηση ΤΠΕ από το εγχώριο παραγωγικό Σύστημα - Οικονομία της Γνώσης στην πράξη
6. Ανοιχτές Τεχνολογίες
7. Εργαλεία και Εφαρμογές Πληροφορικής στην Εκπαίδευση και στην Έρευνα
8. Οι αλλαγές που επιφέρουν οι εφαρμογές ΤΠΕ σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο
9. Κοστολογικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων
10. Ανάπτυξη οπτικών υποδομών ευρυζωνικής πρόσβασης με την συμμετοχή του Δημόσιου Τομέα
11. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών: Ιστορική Εξέλιξη, Σύγχρονες Τάσεις και Προβλέψεις