Επιστήμη Γεωγραφικής Πληροφορίας - Αρχές και ΤεχνολογίεςAdobe PDF (16.18 MB)
EPUB (47.01 MB)
Download
Brochure
Download
Title Details:
Επιστήμη Γεωγραφικής Πληροφορίας - Αρχές και Τεχνολογίες
Authors: Kavouras, Marinos
darra, Athanasia
kontaxaki, Sofia
tomai, Eleni
Reviewer: Kokla, Margarita
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > RURAL AND SURVEYING ENGINEERING > GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS (GIS)
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > RURAL AND SURVEYING ENGINEERING > CARTOGRAPHY- GEOVISUALIZATION
Keywords:
Spatial Phenomenon
Representation Of Space
Geospatial Data
Geospatial Information
Spatial Relations
Scale And Detail
Data Structures
Topology
Spatial Databases
Geovisualization
Spatial Analysis
Geographic Information Science
Geographic Information Systems
Gis
Maps
Reference Systems
Web Gis
Description:
Abstract:
Το βιβλίο αποτελεί εισαγωγή στην Επιστήμη της Γεωγραφικής Πληροφορίας (Geographic Information Science - GIScience) η οποία ασχολείται με τη συστηματοποίηση της κατανόησης και αναπαράστασης του γεωγραφικού χώρου, και με τη συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση, ερμηνεία, παρουσίαση και διαχείριση των γεωχωρικών δεδομένων του (geospatial data). Δεν ακολουθεί τη συνήθη ύλη βιβλίων που καλύπτουν βασικές λειτουργίες εμπορικού λογισμικού GIS, αλλά θεμελιώνει θεωρητικά και πρακτικά την προσέγγιση αναπαράστασης του γεωχώρου. Εισάγει τις βασικές αρχές αντίληψης, εννοιολόγησης και αναπαράστασης γεωχωρικών φαινομένων, τις βασικές χωρικές ιδιότητες/σχέσεις, την περιγραφή τους σε ένα πληροφοριακό περιβάλλον, τα κύρια μοντέλα πεδίων/οντοτήτων, τις βασικές δομές δεδομένων, τις πηγές και τεχνολογίες συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων, την οργάνωσή τους σε βάσεις δεδομένων, και τις δυνατότητες χωρικής ανάλυσης και γεωοπτικοποίησης. Προκειμένου να αναδείξει τις διαφορετικές απαιτήσεις των πεδίων που χρησιμοποιούν πληροφορία με γεωχωρική αναφορά, το βιβλίο ολοκληρώνεται με την παρουσίαση αντιπροσωπευτικών τέτοιων εφαρμογών. Στο τέλος κάθε Κεφαλαίου θα αναφέρεται η σχετική βιβλιογραφία, καθώς και όροι-κλειδιά. Το βιβλίο απευθύνεται σε αναγνώστες πανεπιστημιακού προπτυχιακού επιπέδου. Η Επιστήμη της Γεωγραφικής Πληροφορίας, με την τεχνολογική της διάσταση (Γεωπληροφορική και ΓΠΣ), μπορεί να προσεγγιστεί από 3 πλευρές: (α) των αναγκών του χρήστη/της εφαρμογής (user perspective), (β) της κατανόησης της ιδιαιτερότητας της γεωγραφικής πληροφορίας και της μεθοδολογικής σχεδίασης συστήματος και εφαρμογών (modelling perspective), και (γ) της υλοποίησης συστημάτων-εφαρμογών σε φυσικό επίπεδο (computing perspective). Επειδή οι εφαρμογές και οι υπολογιστικές τεχνολογικές δυνατότητες συνεχώς μεταβάλλονται, δίνεται από πρόθεση σαφής προτεραιότητα στη λιγότερο ευμετάβλητη μεθοδολογική προσέγγιση. Έτσι εξασφαλίζεται ο διαχρονικός χαρακτήρας του βιβλίου και η αξία της γνώσης που παρέχεται στον αναγνώστη.
Technical Editors: Baglatzi, Alkyoni
Brailas, Ioannis
Charcharos, Christos
Type: Undergraduate textbook
Creation Date: 2016
Item Details:
ISBN 978-960-603-342-1
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/6392
Bibliographic Reference: Kavouras, M., darra, A., kontaxaki, S., & tomai, E. (2016). Επιστήμη Γεωγραφικής Πληροφορίας - Αρχές και Τεχνολογίες [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/6392
Language: Greek
Consists of: 1. Βασικές Χωρικές Έννοιες
2. Αναπαράσταση Χωρικών Εννοιών και Δομές Δεδομένων
3. Πηγές και Τεχνικές Συλλογής Γεωγραφικών Δεδομένων
4. Συστήματα Αναφοράς και Μετασχηματισμοί Δεδομένων
5. Βάσεις Γεωγραφικών Δεδομένων
6. Στοιχεία Χωρικής Ανάλυσης
7. Γεωοπτικοποίηση
8. Εφαρμογές Επιστήμης Γεωγραφικής Πληροφορίας
9. Διαλειτουργικότητα Γεωγραφικών Πληροφοριών